Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Świat się kręci wokół Kultury”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadane przez Organizatora pytania.

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Rochstar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 384, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057482, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 113-22-55-890 i kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł. („Organizator Konkursu”).
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs odbywa się na profilu Świat się kręci TVP w serwisie Facebook.com, zwanym dalej „Profilem”. § 4Konkurs trwa od 31.08.2015r. do 28.06.2016r.

II.UCZESTNICY KONKURSU

§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które zamieszczą odpowiedź w formie komentarza pod postem, na zadane w poście Profilowym pytanie.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. §7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8
1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają OsobyOdpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2.Konkurs podzielony jest na etapy, zwane dalej „Etapami”. Liczba etapów orazczęstotliwość ich przeprowadzania jest nieokreślona.
3.Na każdy etap składa się jedno pytanie z dziedziny szeroko rozumianej kultury. Pytania, zwane dalej „Pytaniem” lub „Pytaniami”, zadawane są w formie postów na Profilu.
4.Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez zamieszczenie jej w komentarzu. Uczestnikmoże udzielić maksymalnie jednej odpowiedzi w każdym Etapie.
5.Etapy są niezależne od siebie. Nie ma obowiązku brania udziału w każdym etapie konkursu.
6.Zwycięzcą lub zwycięzcami poszczególnych Etapów zostaje Uczestnik lub uczestnicy, których odpowiedzi na zadane Pytanie zostaną uznane za najciekawsze przez osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora
7.Opublikowanie wyników każdego Etapu nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili zadania pytania. Wyniki zostaną opublikowane w formie komentarza pod Pytaniem. Odpowiedzi można udzielać do momentu ogłoszenia wyników.
§9
1.Aby przystąpić do Konkursu należy:
•Posiadać status fana Profilu,
•zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
•zamieścić w formie komentarza odpowiedź na Pytanie.
2.Odpowiedź na pytanie nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne ani w żaden sposób reklamować produktów bądź usług komercyjnych. Teksty zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do Konkursu.